Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Viễn thông Khánh Hòa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản thanh lý là cáp đồng đã qua sử dụng, chất lượng kém, không tái sử dụng được. Thông tin cụ thể như sau:

1.Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Viễn thông Khánh Hòa

- Địa chỉ: 50 Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Cáp đồng thanh lý

- Số lượng: 76.366 mét cáp đồng, có dung lượng từ 10x2 đến 600x2

- Chất lượng: Cáp đồng đã qua sử dụng, chất lượng kém, không tái sử dụng được

- Giá khởi điểm: 6.011.275.792 đồng (Giá đã bao gồm thuế GTGT)

(Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm mười một triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn, bảy trăm chín mươi hai đồng)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

* Tiêu chí bắt buộc

- Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Viễn thông Khánh Hòa quy định, cụ thể như sau:

 + Là tổ chức đấu giá tài sản đã thực hiện đấu giá thành công tài sản cáp đồng thanh lý của các đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT theo hình thức đấu giá trực tuyến (tối thiểu có 10 Hợp đồng dịch vụ đấu giá trực tuyến đã thực hiện thành công, có giá khởi điểm từ 10 tỷ đồng trở lên).

- Thời gian nộp hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ năng lực và các Hợp đồng chứng minh đã thực hiện thành công cuộc đấu giá tài sản thanh lý của các đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT theo hình thức đấu giá trực tuyến qua Email của Viễn thông Khánh Hòa trước 16 giờ 00 ngày 28/03/2022.

- Địa chỉ Email nộp hồ sơ: vnptkhanhhoa@vnpt.vn.

Lưu ý: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn, các tổ chức đấu giá khác không được lựa chọn sẽ không được thông báo.

Xem toàn bộ thông báo tại đây: